Транспоетика је лексикографско-издавачка платформа за српски језик.
За више информација, обратите се
Центру за дигиталне хуманистичке науке.

Transpoetika is a lexicographic and publishing platform for the Serbian language.
For more information, please contact the
Belgrade Center for Digital Humanities.